25. mars 2010

Staudeklubben i Vestfold
Referat fra medlemsmøte onsdag 17.03.2010 kl. 19.00 på Gjennestad. 

14 våryre medlemmer hadde møtt fram og Anne-Marie ønsket velkommen og godt nytt år. Det ble igjen delt ut gratis-lodd til medlemmene og 3 gevinster ble trukket i løpet av møtet. Styret har vedtatt at praksisen med små overraskelser på medlemsmøtene også vil fortsette denne sesongen. 

Kveldens foredragsholder var botaniker Kristina Bjureke fra Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo, med arbeidssted Botanisk hage på Tøyen i Oslo. I tillegg til botanisk faglig arbeide underviser hun for skoleklasser, framviser anlegg, arbeider for fylkesmannen m.m. Hun hadde også med et par anbefalelsesverdige floraer til gjennomsyn, nyeste utgave av ”Lids flora” (Norsk Flora, ved Johannes Lid) og ”Mossbergs flora” (Gyldendals Store Nordiske Flora, ved Bo Mossberg og Lennart Stenberg). 

Tittelen på foredraget var ”Plantelivet i området Indre Oslofjord” eller ”Ville planter i Indre Oslofjord” som det sto i programmet vårt.

Bjureke tok utgangspunkt i det rike plantelivet som fins på kalk- og skiferrike bergarter på mange av øyene i Oslofjorden. Faktisk har Oslo kommune det høyeste artsmangfoldet i landet. Og med et rikt planteliv følger også mange sjeldne arter av insekter, for eksempel drakehodeglansbille som fins på drakehode Dracocephalum ruyschyana og lakrismjeltblåvinge på lakrismjelt Astragalus glycyphyllos.

Øyene i Indre Oslofjord er en del av det geologisk svært interessante området som kalles Oslofeltet. Området strekker seg fra Langesundsfjorden i syd til Mjøsa i nord og inneholder flere lokaliteter med kalkrike bergarter.

Av spesielle planter i dette området (mange av dem på Norsk Rødliste) nevnte hun:

Hjorterot Seseli libanotis

Hvitbergknapp Sedum album

Drakehode Dracocephalum ruyschyana. Kalk-krevende; på enkelte lokaliteter er gåsemøkk (surgjørende) i ferd med å svekke bestandene. Nakholmen er beste lokalitet.

Blodstorkenebb Geranium sanguineum

Knollmjødurt Filipendula vulgaris

Bakkekløver Trifolium montanum. Oslos fylkesblomst, vokser på Hovedøya.

Oslosildre Saxifraga osloensis. Krysning mellom skåresildre og trefingersildre ( Saxifraga adscendens x tridactylites).

Aksveronica Veronica spicata

Lodnefiol Viola hirta

Kubjelle Pulsatilla pratensis

Hvitmure Drymocallis rupestris (syn. Potentilla rupestris)

Hartmannsstarr Carex hartmannii

Jordbærkløver Trifolium fragiferum med spesielle frukter i august.

Dvergtistel Cirsium acaule (Ulvøya).

 

Et levende kulturlandskap gjør at vi beholder et stort artsmangfold. Bevaring in situ (på det naturlige voksestedet) er aller best, men bevaring ex situ (for eksempel i frøbank, i botanisk hage el.l.) kan også være nødvendig og det eksisterer et samarbeide mellom forskjellige botaniske hager. Retningslinjene anbefaler da at det opprettes bestander av henholdsvis 20 planter, 10 busker, 5 trær.

Det ble også opplyst om at det ikke er forbudt å samle inn frø fra planter som er oppført på Norsk Rødliste. 

Et annet tema Bjureke kom inn på var trusselen fra introduserte arter og hagerømlinger som kan føre til ødeleggelse av stedegen vegetasjon (oppført i Norsk Svarteliste). Spredningsmåter kan være vind, vann, rotsegmenter, fugler, mennesker og husdyr. Flere arter ble nevnt:

Filtarve Cerastium tomentosum fra Italia.

Vårpengeurt Thlaspi caerulescens ssp. caerulescens som med årene har spredd seg fra Botanisk hage i Oslo til Troms!

Russesvalerot Vincetoxicum rossicum fra Ukraina

Gravbergknapp Sedum spurium fra Kaukasus

Parkslirekne Fallopia japonica fra Øst-Asia

Kanadagullris Solidago canadensis fra Nord Amerika

Kjempespringfrø Impatiens glandulifera fra Himalaya. Spres raskt i bekkedrag

Kjempebjørnekjeks Heracleum montegazzianum fra Kaukasus

Russekål Bunias orientalis fra Vest-Asia og Øst-Europa

Alpegullregn Laburnum alpinum fra fjellene i Syd-Europa 

Bekjempelse av disse Svartliste-artene i Indre Oslofjordområde skjer dels ved luking, dels ved sprøyting med f.eks. Round-up (dreper alt grønt) eller Tomahawk (dreper kun to-frøbladete).

Under og etter foredraget var det livlig diskusjon om arter og utbredelse, både med foredragsholder og medlemmene seg i mellom. Burde vi luke ut svartelistete frø fra Staudeklubbens årlige frøliste?

Ingen ville forlate lokalet før vi ble gjort oppmerksom på at alarmen ble satt på kl. 22.

 Referent Svein A. Berge.

 Norsk Rødliste og Norsk Svarteliste kan lastes ned fra www.artsdatabanken.no

(Artsdatabanken, Nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold).

9. mars 2010

Hagemesse Gøteborg

HAGESELSKAPET VESTFOLD
7. – 9. mai 2010
Trädgårdsdag på Liseberg og andre hagebesøk.
Stor hagemesse

Avreise fra Tønsberg togstasjon kl. 15.00
Fokserød ved Shell kl. 15.30
Oppmøte ved Color line (inngangen) kl. 15.50
Båten går kl. 16.30 

Vi nyter et nydelig buffettbord ombord på Color Viking på vei til Strømstad.

Vi reiser til hotell Europa, som ligger ved Nordstan, sentralt i Gøteborg. Beregnet ankomst ca. kl. 22.00 

Lørdag 8. mai frokost før bussen kjører oss til Liseberg kl. 9.30. Der åpner de kl.10.00

Lørdagen er satt av til deg/dere.

Vi spiser middag sammen kl.19.00 på kvelden.

Hver og en tar seg selv inn til sentrum igjen. Men Corine, Inger og bussjåfør er tilgjengelig med hjelp og guiding. Dere får kart, tlf til oss og info om trikk mm Kanskje noen vil innom Trädgårdsforeningen, butikker, saluhallen, Haga, museum før vi spiser sammen. Vi er behjelpelig med ideer og veiledning. (Så langt vi kan) 

Søndag spiser vi frokost før vi inntar bussen kl.9.00

Vi reiser til Gøteborg botaniske hage og ser på vårblomstringen noen timer før vi reiser nordover igjen.

Vi skal innom en hage ved Uddevalla. Vi reiser med båten 16.30og spiser middag om bord.

Vi ankommer Sandefjord kl. 19.00. 

Bussen kjører samme rute tilbake. Avstigning ved parkeringen nedenfor Park hotell, Fokserød og Tønsberg buss stasjon. 

Guide på turen er Corine Dahl og Inger Jorddal er hjelpemannskap.

 Pris på turen er CA: 2200,-.

Det inkl. Båt t/r med middag. Buss. Dobbeltrom på hotell, tillegg for enkeltrom. Frokost. Middag lørdag kveld og alle entre. 

Påmelding og info hos Corine Dahl tlf 957 01 514 eller corinedahl@hotmail.com

Påmelding innen 15. mars 2010